วิสัยทัศน์... สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นองค์กรที่เป็นเลิศ ด้านบริหาร บริการ และวิชาการทางการแพทย์
และสาธารณสุขที่มีมาตราฐานครอบคลุมและเป็นธรรม เพื่อคนไทยสุขภาพดี

  • สุขภาพดีเริ่มต้นที่นี้ ออกกำลังกายอย่างน้อยวันล่ะ 30 นาที รับประทานอาหารครบ 5 หมู ในสัดส่วนที่เหมาะสม

  • ลดพุง ลดโรค ปริมาณน้ำตาลนอกมื้ออาหาร ไม่ควรเกิน 6 ช้อนชา/วัน

  • ฝากท้องทุกที่ ฟรีทุกสิทธิ์ ด้วยบัตรสุขภาพแม่และเด็ก ณ สถานบริการสาธารณสุข สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ สอบถามโทร 1330

แนวทางการดำเนินงาน :

 • นโยบายแนวทางการทํางาน (รายละเอียด)  

 • จุดเปลี่ยน ระบบสุขภาพไทย หลังปี 2015 Post 2015:
    Changing for Better Health (รายละเอียด)

ศาสตราจารย์ คลินิก เกียรติคุณ น.พ.ปิ ยะสกล สกลสัตยาทร

ข่าวกระทรวง

รั้ว สธ.
รั้วส่วนภูมิภาค
ข่าวเพื่อมวลชน

หน่วยงานในสังกัด

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมการแพทย์
กรมสุขภาพจิต
กรมอนามัย
กรมควบคุมโรค
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Facebook